Nieuw Onderwijs Concept

Nieuw Onderwijs Concept op De Wilderen!
Basisschool De Wilderen zit niet alleen in een prachtig nieuw gebouw sinds januari 2017,
maar De Wilderen heeft ook haar organisatieconcept van het onderwijs vernieuwd. Dit doen we met als doel meer keuzemogelijkheid en talentontwikkeling bij kinderen. Dit proces van vernieuwing is na enkele jaren van kleinschaliger proberen schooljaar 2014-2015
met behulp van het KPC structureel aangepakt. Schooljaar 2016-2017 is ons nieuwe concept volledig geïmplementeerd.
Het Platform Onderwijs 2032 beschouwt doorlopende leerlijnen in het primair en het voortgezet onderwijs als een van de voorwaarden van eigentijds onderwijs om leerlingen een gelijkwaardige basis te geven. Deze doorlopende leerlijnen zien we al
terug bij onze basisvakkendoor en door nu bewuster te gaan werken vanuit de kerndoelen bij de wereld oriënterende en de creatieve vakken en ijkpunten op verschillende niveaus vast te leggen, kunnen we nu ook iedere leerling beter voldoende stimulans en uitdaging laten ervaren en hoeven leerlingen niet elk onderdeel op hetzelfde niveau af te sluiten. (Waarbij we natuurlijk de kerndoelen als uitgangspunt nemen).
We hebben dus twee belangrijke kernen: het basisaanbod en de keuze modules. Kinderen krijgen een basis aan algemene kennis en daarnaast leren zij hoe ze deze en andere kennis zelf kunnen uitbreiden en toepassen.

Basisaanbod
Bij het basis aanbod gaat het om met name rekenen, taal, motorische (fysieke), sociale ontwikkeling en de emotionele ontwikkeling. Deze onderdelen zijn van essentieel belang voor ieder kind. Dit aanbod zal dus ook voor ieder kind gelden. Hiervoor blijven wij de huidige aanpak
als uitgangspunt nemen. Natuurlijk passen we de organisatie aan indien nodig, waarbij de balans tussen kennis en toepassing steeds van belang is.

Keuzemodule
De keuzemodule is eigenlijk de grootste vernieuwing. Naast het basisaanbod willen we de kinderen meer uitdagen. Uitdagen door een aantrekkelijker lesaanbod, maar ook uitdagen door verschillende manieren van leren aan te bieden, de kinderen voorbereiden op de vaardigheden die nodig zijn in deze tijd. Hiervoor hebben we het lesaanbod van de wereld oriënterende vakken (aardrijkskunde, biologie, geschiedenis, techniek) en expressievakken (handvaardigheid, tekenen, drama, muziek) anders georganiseerd.
Dit deel van het onderwijs bieden we aan in keuzemodules. Ieder kind krijgt een onderwijsprogramma voor (gemiddeld) zes weken in een vakgebied/onderwerp naar keuze.
Tijdens de eerste leerjaren worden de kinderen extra begeleid/ geholpen bij het keuzes maken. Leerkrachten (en ouders) kijken hierbij naar de onderwijsbehoefte/interesse en talenten van het kind. Er wordt groep doorbroken ( b.v. groepen 1-2-3 of groepen 3-4 etc.) en in themavorm gewerkt.

Domeinen
De onderwerpen komen uit verschillende domeinen. Deze domeinen staan centraal en binnen de domeinen wordt aan de kerndoelen van het basisonderwijs gewerkt. Bij het NOC kijken we vooral naar het (eigen) leerproces van het kind. De betrokkenheid en de werkhouding van de leerling spelen een belangrijke rol. Daarop zullen we ook met hen reflecteren. We streven naar de beste ontwikkelingskansen voor elk kind. Gedurende de modules
is er een inhoudelijk aanbod (kennisoverdracht) en een activiteitenaanbod (kennistoepassing).
Het schooljaar verdelen we in vier perioden. Tijdens elke periode volgen de kinderen drie verschillende onderwijsprogramma’s. (modules) Op jaarbasis dus in totaal twaalf programma’s. Hierin worden alle vakgebieden aangeboden. Het inhoudelijke programma dekt alle kerndoelen basisonderwijs. De leerkracht houdt de regie. Tijdens de lesweken waarin geen modules worden aangeboden, worden eventuele hiaten in het aanbod van lesstof door de groepsleerkrachten aangevuld.


De domeinen zijn:
- Domein Mens en Samenleving
- Domein Natuur en Techniek
- Domein Ruimte
- Domein Tijd
- Domein Kunstzinnige oriëntatie

-Domein Extra ondersteuning basispakket (hieronder vallen extra ondersteuning, extra uitdaging, b.v. in de vorm van een verrijkingsgroep.

Experts
Belangrijk onderdeel van het Nieuwe Onderwijs Concept is ook de inzet van “experts”. Bij het aanbieden van modules maken we graag gebruik van de inzet en expertise van de samenleving om ons heen.


Hoe ziet dat er in de praktijk uit?
De voorbereiding:
Elke moduleperiode start met het vaststellen van de kerndoelen van die periode. De indeling van de verschillende domeinen die aan bod komen ligt vast. Globaal wordt gekeken naar mogelijke manieren om deze doelen te bereiken. Vanaf dat moment wordt met de kinderen overlegd. Zij bepalen “de aanvliegroute”; de manier waarop we samen het doel gaan bereiken, hoe we gaan werken. (Hulp)ouders en experts worden ingeschakeld. Kinderen kunnen nu gaan kiezen voor een module. (Die inmiddels globaal is vastgelegd).
Bijvoorbeeld: Bij het domein “Tijd” kwamen vanuit de kinderen (groepen 1-2-3)o.a. keuzes voor het begin van de tijd (eerste mensen, dinosaurussen), het oude Egypte, de Middeleeuwen (kastelen en ridders). Voorbeeld van een ingeschakelde expert hierbij: een archeoloog.


De uitvoering:
Elke maandagmiddag werken we met “versterking basispakket”. Op grond van leerbehoeftes worden kinderen (kan van verschillende leerjaren) ingedeeld. Er wordt gewerkt aan ondersteuning en verrijking.
Op dinsdag- en donderdagmiddag werken we aan de verschillende modules. Dat betekent dat het druk is met verschillende activiteiten. Kinderen verzamelen zich, gaan in de eigen module werken. Leerjaren werken door elkaar. Bijvoorbeeld groepen 1-2-3 of 1-2
3-4, 4-5-6 en 7-8 .
Gymzaal en speelzaal zijn in ook in gebruik voor dansles, yogales, demonstraties sporten, muziekles, toneel etc. Opvallendste is dat de hele school bruist van de activiteiten; overal wordt enthousiast verteld, gewerkt, geluisterd, meegedaan, soms met de eigen leerkracht, vaak met hulpouders en experts.
Elke moduleperiode wordt met ouders en belangstellenden afgesloten. We hebben hiervoor de eerste woensdag na de moduleperiode gekozen. Vanaf 12.05-13.00 uur zijn ouders en belangstellenden welkom om te ervaren wat er de afgelopen moduleperiode is gebeurd. En dat is altijd veel. Heel veel! Er zijn presentaties door de kinderen, PowerPointpresentaties, demonstraties, werkstukken, tekeningen, foto’s, luisterpresentaties (hoorspel!) Opvallend is de creatieve verscheidenheid die je dan ziet. Kinderen trots, leerkrachten trots, ouders trots en ook enthousiaste experts die tijdens de afsluiting nog iets laten zien van hun inbreng!Team De Wilderen