Wilderen Onderwijs Concept

Wilderen Onderwijs Concept

De Wilderen heeft haar organisatieconcept van het onderwijs vernieuwd. Dit hebben we gedaan met als doel meer keuzemogelijkheid en talentontwikkeling bij kinderen.

Hierbij hebben we twee belangrijke kernen: het basisaanbod en de keuze modules. Wij vinden dus dat kinderen een basis aan algemene kennis moeten krijgen en daarnaast moeten leren hoe zij deze en andere kennis zelf kunnen uitbreiden en toepassen.

Basisaanbod

Bij het basisaanbod gaat het om met name rekenen, taal (begrijpend lezen/luisteren, spelling & woordenschat), motorische (fysieke), sociale ontwikkeling en de emotionele ontwikkeling. Deze onderdelen zijn van essentieel belang voor ieder kind. Dit aanbod geldt ook voor ieder kind. Natuurlijk zullen we de organisatie steeds aanpassen indien nodig, waarbij de balans tussen kennis, (kennis-)toepassing en vaardigheden steeds van belang is.

Keuzemodule

De keuzemodule is eigenlijk de grootste vernieuwing. Naast het basisaanbod dagen we de kinderen nu meer uit. Uitdagen door een aantrekkelijker lesaanbod, maar ook uitdagen door verschillende manieren van leren aan te bieden, de kinderen voorbereiden op de vaardigheden die nodig zijn in deze tijd. Hiervoor hebben we het lesaanbod van de wereld oriënterende vakken (aardrijkskunde, biologie, geschiedenis, techniek) en expressievakken (handvaardigheid, tekenen, drama, muziek) anders georganiseerd.

Dit deel van het onderwijs bieden we aan in keuzemodules. Ieder kind krijgt een onderwijsprogramma voor zes weken in een vakgebied/onderwerp naar keuze.

Tijdens de eerste leerjaren worden de kinderen extra begeleid/geholpen bij het keuzes maken. Leerkrachten (en ouders) kijken hierbij naar de onderwijsbehoefte/interesse van het kind. Er wordt in de hele school groep doorbroken ( b.v. groepen 1-2-3 of groepen 3-4 etc.) en binnen hetzelfde thema gewerkt.

Tijdens elke moduleperiode is er extra aandacht voor begrijpend lezen. In de onderbouw wordt gewerkt aan vergroting van de woordenschat en in de midden- en bovenbouw worden begrijpend leesteksten gekoppeld aan de verschillende modules.

Domeinen

De onderwerpen komen uit verschillende domeinen; dit zijn wat vroeger de “vakgebieden” genoemd werden. Deze domeinen staan centraal en binnen de domeinen wordt aan de kerndoelen van het basisonderwijs gewerkt. Bij het WOC kijken we vooral naar het (eigen) leerproces van het kind. De betrokkenheid en de werkhouding van de leerling spelen een belangrijke rol. Daarop reflecteren we met de leerlingen. We streven naar de beste ontwikkelingskansen voor elk kind. In elke module is er een inhoudelijk aanbod (kennisoverdracht) en een activiteitenaanbod (kennistoepassing).

Het schooljaar verdelen we in vier perioden. Tijdens elke periode volgen de kinderen drie verschillende onderwijsprogramma’s (modules). Op jaarbasis dus in totaal twaalf programma’s. Hierin worden alle vakgebieden aangeboden. Het inhoudelijke programma dekt alle kerndoelen basisonderwijs.

De domeinen zijn:
- Domein Mens en Samenleving
- Domein Natuur en Techniek
- Domein Ruimte
- Domein Tijd
- Domein Kunstzinnige Oriëntatie   
- Domein Extra ondersteuning basisaanbod

Experts

Belangrijk onderdeel van het Wilderen Onderwijs Concept is ook de inzet van “experts”. Bij het aanbieden van modules maken we graag gebruik van de inzet en expertise van de samenleving om ons heen. Enkele voorbeelden van de inzet van experts zijn: gastlessen vanuit het IVN, samenwerking met musea, muziekdocenten en hogescholen (programmeerles). Maar ook maken we graag gebruik van de inzet/hulp van ouders en grootouders bij het uitvoeren en ondersteunen van de modules.

Hoe ziet dat er in de praktijk uit?
De voorbereiding:
Elke moduleperiode start met het vaststellen van de kerndoelen van die periode. De indeling van de verschillende domeinen die aan bod komen ligt vast. Globaal wordt gekeken naar mogelijke manieren om deze doelen te bereiken. Vanaf dat moment wordt met de kinderen overlegd. Zij bepalen “de aanvliegroute”; de manier waarop we samen het doel gaan bereiken, hoe we gaan werken. (Hulp)ouders en experts worden ingeschakeld. Kinderen kunnen nu gaan kiezen voor een module. (Die inmiddels globaal is vastgelegd).
Bijvoorbeeld: Bij het domein “Tijd” kwamen vanuit de kinderen (groepen 1-2-3)o.a. keuzes voor het begin van de tijd (eerste mensen, dinosaurussen), het oude Egypte, de Middeleeuwen (kastelen en ridders). Voorbeeld van een ingeschakelde expert hierbij: een archeoloog.


De uitvoering:
Elke maandagmiddag werken we met “versterking basispakket”. Op grond van leerbehoeftes worden kinderen (kan van verschillende leerjaren) ingedeeld. Er wordt gewerkt aan ondersteuning en verrijking.
Op dinsdag- en donderdagmiddag werken we aan de verschillende modules. Dat betekent dat het druk is met verschillende activiteiten. Kinderen verzamelen zich, gaan in de eigen module werken. Leerjaren werken door elkaar. Bijvoorbeeld groepen 1-2-3 of 1-2
3-4, 4-5-6 en 7-8 .
Gymzaal en speelzaal zijn in ook in gebruik voor dansles, yogales, demonstraties sporten, muziekles, toneel etc. Opvallendste is dat de hele school bruist van de activiteiten; overal wordt enthousiast verteld, gewerkt, geluisterd, meegedaan, soms met de eigen leerkracht, vaak met hulpouders en experts.
Elke moduleperiode wordt met ouders en belangstellenden afgesloten. We kiezen hier een datum voor in de week na afloop van de moduleperiode. Dan zijn ouders en belangstellenden welkom om te ervaren wat er de afgelopen moduleperiode is gebeurd. En dat is altijd veel. Heel veel! Er zijn presentaties door de kinderen, PowerPointpresentaties, demonstraties, werkstukken, tekeningen, foto’s, luisterpresentaties (hoorspel!). Opvallend is de creatieve verscheidenheid die je dan ziet. Kinderen trots, leerkrachten trots, ouders trots en ook enthousiaste experts die tijdens de afsluiting nog iets laten zien van hun inbreng!


Team De Wilderen