Interne contactpersoon klachten

Overal waar gewerkt wordt zijn wel eens misverstanden of worden fouten gemaakt. Dat is op onze school niet anders. Ouders zijn altijd welkom bij de klassenleerkrachten om dergelijk zaken te bespreken en samen zal dan naar een goede oplossing gezocht worden. Ons streven is dat elke leerkracht u altijd serieus neemt en dan goed naar u luistert om dan samen naar de beste oplossing te zoeken.

Als dat niet naar wens verloopt, is het mogelijk om met vragen, problemen of klachten over het onderwijs, de aanpak van de kinderen of andere zaken, naar de directeur te stappen. Deze zal proberen zo’n probleem in overleg met de ouders, de groepsleerkracht en eventuele andere betrokkenen zo snel mogelijk op te lossen.
Als ouders niet tevreden zijn over de manier waarop een probleem of klacht wordt opgepakt, kunnen ze de zaak bespreken met contactpersonen inzake klachten op onze school. Deze zijn door het bestuur van de school aangesteld om ervoor te zorgen dat klachten van kinderen of ouders altijd serieus worden genomen en op een passende manier worden afgehandeld.
 
Elke ouder of elk kind kan een beroep op hen doen als er problemen zijn. het gesprek wordt vertrouwelijk behandeld en er worden geen stappen gezet zonder uw toestemming. De contactpersoon inzake klachten gaat in overleg met u over wat er moet worden gedaan of wie er moet worden ingeschakeld om tot een goede oplossing te komen. Als dat nodig mocht zijn, wordt een klacht doorverwezen naar de externe vertrouwenspersonen van SKOZOK: dhr. Ronald Vlaanderen en mevr. Astrid Kraag. Zij gaan allereerst na of door bemiddeling een oplossing gevonden kan worden.
Als u met een klacht bij hen komt, zullen zij in eerste instantie nagaan of door bemiddeling een oplossing kan worden bereikt. Lukt dat niet, of is de klacht dermate ernstig dat verder gaan noodzakelijk geacht wordt, dan kan de klacht doorverwezen worden naar de onafhankelijke klachtencommissie van de besturenorganisatie waarbij de school is aangesloten.
Ook is het mogelijk dat u zich rechtstreeks wendt tot de externe vertrouwenspersonen of tot de klachtencommissie. Dat laatste moet altijd schriftelijk gebeuren.
De tekst van de klachtenregeling is op school aanwezig en te verkrijgen bij de directie en bij de contactpersonen inzake klachten.
 
Samengevat:
1. Altijd eerst overleg met de klassenleerkracht. Bij onvoldoende resultaat naar 2.
2. Overleg met de directie. Bij onvoldoende resultaat naar 3.
3. Overleg met de contactpersoon inzake klachten. Bij onvoldoende resultaat naar 4.
4. Inschakelen van de externe vertrouwenspersonen van SKOZOK. Bij onvoldoende resultaat naar 5
5. Indienen van de klacht bij de klachtencommissie KBO.
 
De contactpersonen inzake klachten op onze school is:
mevr. Mirjam Smolders

mevr. Marcha Rengers-Nillisen

Emailadressen:

Mirjam Smolders

Marcha Rengers