OuderVereniging

De Oudervereniging

De oudervereniging is een officiële vereniging, die bestaat uit een groep enthousiaste, betrokken ouders. Zij vertegenwoordigen de ouders van kinderen van onze school.
De oudervereniging komt gemiddeld 6 keer per schooljaar bijeen, waarbij altijd een afgevaardigde van het team van De Wilderen aanwezig is. Deze vergaderingen zijn openbaar en mogen door elke ouder bijgewoond worden.
 

Doelstelling
De oudervereniging stelt zich ten doel, de samenwerking tussen de ouders en de verschillende geledingen binnen de school te bevorderen, bij te dragen aan het vormen van een veilige en gezonde leeromgeving voor de leerlingen en het stimuleren, coördineren en het financieel ondersteunen van de activiteiten op school. Omdat de oudervereniging alle ouders vertegenwoordigt, kunnen zij signalen van wat ouders belangrijk vinden doorgeven aan de directie en de medezeggenschapsraad. 
Dit beschouwen we als een belangrijke taak van de oudervereniging. 
 

De ouderbijdrage
Het organiseren van al deze activiteiten is mogelijk door de ouderbijdrage die eenmaal per jaar aan de ouders wordt gevraagd. Deze bijdrage is niet verplicht. Toch willen we u nadrukkelijk verzoeken de bijdrage te voldoen. Het bedrag wordt besteed aan de activiteiten voor kinderen. Alle kinderen profiteren hiervan.
Eenmaal per jaar wordt aan de ouders een financieel overzicht voorgelegd tijdens de jaarvergadering.
Een kascommissie controleert het financieel overzicht en doet verslag
 
Algemene Ledenvergadering (ALV)
In oktober wordt er een algemene ledenvergadering gehouden, waarin aan de leden verantwoording wordt afgelegd over de uitgaven van het afgelopen schooljaar. Ook wordt de begroting voor het nieuwe schooljaar kenbaar gemaakt en de ouderbijdrage voor het nieuwe schooljaar vastgesteld. 
Deze ALV is ook toegankelijk voor niet-leden, maar zij hebben geen stemrecht.
 
Samenstelling Ouderraad
Namens de ouders:
Adrielle Sanders (voorzitter + overblijfcommissie) Kind in 5A
Jurgen van der Kruijssen  (penningmeester + PR) Kinderen in 2-3A , 5A en 7A
Angelique van Balen ('t Wilderikje) Kinderen in 7A en 8A
Marjolein Berkers (PR) Kinderen in 4C en 6A
Wendy Oolbekkink (BVL)
Anke Swierstra  Kinderen in 4A en 6C

Namens de school:
Marieke van Eijsden (Leerkracht 4C)
 
Vergaderdatums 2019/2020